VERKLARING

VAN HET STICHTINGSBESTUUR

"Als er in het afgelopen jaar ets duidelijk is geworden in Oldenzaal, dan is dat wel het feit dat de Plechelmusbasiliek hoofdparochiekerk n moederkerk van Oldenzaal ws, s en ook zal bljven. Duizenden mensen - uit Oldenzaal, Twente, geheel Nederland, zelfs uit het buitenland - hielpen ons daar aan herinneren.

Dat deze zo vitale functie van parochiekerk voor de Plechelmusbasiliek dan ook berhaupt ter discussie zou worden gesteld door zowel het rapport als binnenstadskerkbestuur, leek ondenkbaar. Maar zoals zo vaak: het ondenkbare is gerealiseerd vr je het in de gaten hebt en precies dt vooruitzicht leidde spontaan tot het oprichten van onze Stichting St. Plechelmusbasiliek de Centrale Parochiekerk van Oldenzaal in maart van dit jaar.

Een maand later volgden dan ook duizenden handtekeningen voor het behoud van onze basiliek als parochiekerk: van parochianen van de eigen Plechelmusparochie, van parochianen van andere parochies n van vele andere kerkbetrokkenen. Op die gedenkwaardige 8e en 9e april in de basiliek, in de weken daarna, n op de website van onze Stichting. Volstrekt uniek in de geschiedenis van onze stad.

En ding werd duidelijk: de Plechelmus moet Oldenzaals centrale parochiekerk blijven. Als je de vaak opmerkelijk goed en indringend geformuleerde reacties van onze website leest, dan dringt zich de conclusie op, dat er een kloof moet bestaan tussen de denkwereld van nogal wat kerkelijke bestuurders en die van vele parochianen en andere kerkbetrokkenen.

De vrgaande plannen met betrekking tot de Plechelmus, in kleine kring uitgedacht, bleken geen enkel draagvlak te hebben. Onze Stichting was daardoor vanaf het begin het natuurlijke podium voor de stem van l die gewone parochianen en andere kerkbetrokkenen.

Het getuigt dan ook van opmerkelijk pragmatisch denken, dat zowel bisschop als deken vrijwel direct na onze handtekeningenactie in april van dit jaar de kerkbesturen van Oldenzaal een advies gaven, dat afwijkt van de eerdere aanbevelingen uit het rapport. Deken Zegveld gaf daarvoor als reden aan: voortschrijdend inzicht als reactie op alle ontstane commotie.

Volgens het advies dient op korte termijn n parochie Oldenzaal tot stand te komen, met twee-en-een-halve of twee kerkgebouwen, en daarbij is de Plechelmusbasiliek de enige kerk die net ter discussie staat. De basiliek zal parochiekerk bljven. In een persoonlijk gesprek met ons Stichtingsbestuur bevestigden ook kardinaal Simonis en zijn vicaris-generaal dat de Plechelmus parochiekerk blijft.

De Plechelmus is dus parochiekerk en moederkerk van Oldenzaal. Kent u verder de pauselijke bulle van 13 mei 1950, waarbij door de paus de eretitel Basilica Minor werd verleend aan onze Plechelmus? In dat document staat expliciet vermeld dat de Plechelmus niet alleen parochiekerk maar ook hoofdkerk van Oldenzaal is.

Dit is geen vrijblijvende formulering, maar deze houdt een opdracht in voor ons allen, parochianen n kerkbestuurders in Oldenzaal, voor nu en de nabije toekomst. De Plechelmusbasiliek zal juist in het komende decennium en daarna een steeds belangrijkere rol gaan vervullen als liturgisch en parochieel centrum.

In de basiliek dienen dan ook op de eerste plaats alle vieringen plaats te vinden die bij een volwaardige parochiekerk horen: naast de wekelijkse zondagsviering bijvoorbeeld ook die van doop, eerste communie, vormsel, huwelijk en overlijden. Volgens de bij een Basilica Minor behorende regels dient er verder een priester verbonden te zijn aan deze kerk en moet de basiliek uitstraling hebben als centrum van liturgie en diverse geloofsactiviteiten.

Bij een basiliek van deze statuur hoort ons inziens vanzelfsprekend ook een parochiecentrum. Functionerend als secretariaat, maar ook als ontmoetingsplaats voor parochianen en andere, minder of niet-kerkelijk betrokkenen. Wij stellen dan ook voor om zo'n parochiecentrum te realiseren in het hart van de stad.

Wij als Stichting hebben zowel de kardinaal, de deken als ook de kerkbesturen ervan verzekerd, dat wij ons zullen bljven inzetten voor het functioneren van de Plechelmus als volwaardige parochiekerk en als Basilica Minor. Uitspraken door ons over andere kerken in Oldenzaal zijn dan ook niet gedaan en zijn niet aan de orde: onze doelstelling betreft de Plechelmusbasiliek als parochiekerk. In het verlengde daarvan zullen wij ook het streven naar een parochiecentrum bij de basiliek van harte ondersteunen.

Kardinaal Simonis en ook deken Zegveld hebben ons uitdrukkelijk gevraagd te participeren bij het overleg dat noodzakelijk is om tot n parochie Oldenzaal te komen. Ze gaven aan dat ze onze inzet ten zeerste waarderen. Onze taak als Stichting houdt niet op bij het nmalig verzamelen van steun voor de Plechelmus als centrale parochiekerk van Oldenzaal.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid, en willen de Oldenzaalse parochiebesturen dan ook oproepen om op korte termijn n te worden en het snel eens te worden over de kerklocaties. Pas dn kan vruchtbaar en enthousiast samengewerkt worden aan de toekomst van een vitale parochie Oldenzaal met als spiritueel hart daarvan de Plechelmusbasiliek".

Het Bestuur

Terug