Eerder ontvangen reacties - pagina 11

Plechelmus
Laat alle mensen met Plechelmus (Plechelma) in hun/haar naam eens reageren. In de loop der jaren is zoveel vertrouwen in deze Heilige geweest. Zodat geen mens het in zijn hoofd haalt de liturgische vieringen deze Basiliek te ontnemen!

Bernardus-Plechelmus Bruinink - Oldenzaal

Vergissing
Het uitvoeren van dat plan zou een grote vergissing zijn!

Mevrouw R.H.M. Leferink - Goor

Onverstandig
Wat een onverstandige en kortzichtige beslissing om een parochiekerk, die sinds eeuwen de centrale plek is voor Oldenzalers en mensen uit de wijde omtrek, ineens een andere bestemming te laten krijgen!! Deze basiliek is van groot belang als symbolische en werkelijke ontmoetingsplaats voor de eredienst. De families die hier hun dopen, trouwen, begrafenissen hebben meegemaakt, hebben hier een emotionele en religieuze basis. Deze mag je niet zomaar veronachtzamen! Hiermee zou je alles ontkennen wat voor iedereen in al die eeuwen van levensbelang is geweest en nu nog is!! Ik hoop dat we hiermee duidelijk aan hebben gegeven dat deze ontwikkeling maar weer eens aangeeft hoe we in Nederland met ons erfgoed en onze voorgeschiedenis omgaan! Het draait voor een zoveelste keer weer eens alleen om geld, niet om waarde!!

De heer H.A.F. Bonenkamp - Oisterwijk

De Plechelmus in nood
Die arme grijze toren,
als ie luistert kan ie horen
al die boeskool praatjes,
verhalen en schandaaltjes,
de zorgen en de wensen
van zo vele boeskool-mensen,
daar beneden in de stad.

Hij luistert naar het fluisteren
over snode plannen daar beneden,
die de mensen smeden.
Meer dan duizend jaar heeft het boeskoolvolk hier gebeden.
en dan heb ik m'n beste tijd gehad?

© BoesCool - Oldenzaal

Wat er aan voorafging en enkele tips
En het geschiedde in die dagen (20 maart 1971), toen Paulus VI Pontifex Maximus was en Bernardus Kardinaal Alfrink aartsbisschop van Utrecht, dat de Haagse kapelaan Ad Simonis gewijd werd tot bisschop van Rotterdam, op voorspraak van de pauselijk nuntius, van zijn vriend Jo Gijsen, via de Romeins-Nederlandse diplomatenfamilie Kasteel zo goed in de Romeinse lobbydiplomatiek ingevoerd, - een jaar later zelf(s) door paus Paulus VI persoonlijk gewijd tot bisschop van Roermond - , op voorspraak van prelaat Fittke uit das Deutsche Aachen en de Echtse deken Joosten. Dit geschiedde met voorbijgaan van de toen als te veel liberaal bevonden Rotterdamse kapittelkandidaat vicaris Mgr. C. Braun M. S. C. Dit alles geschiedde als reactie op het in Noordwijkerhout gehouden Nederlandse pastoraal concilie, waar voornoemde kapelaan uit het Haagse milieu met haar bekakte ooievaar in het stadswapen zeer aanwezig maar niet zo'n voorstander van was. En dat mag natuurlijk. Ieder zijn mening. Welk (behoudensgezind) katholiek had in die tijd er het flauwste vermoeden van kunnen hebben dat deze zelfde Simonis anno 2005 en 2006 nu als Adrianus Kardinaal persoonlijk verantwoordelijk zou zijn voor de sluiting van de 800 jaar oude katholieke Michielskerk in Zwolle in november 2005 en straks onverhoopt bijdraagt tot het mollen van de Romaanse St. Plechelmusbasiliek in Oldenzaal als geestelijk huis van gebed en bezinning? Het bijdragen aan het talpaniseren van eeuwenoud katholiek cultuurgoed, met veel liefde gebouwd, en zo moeizaam terugbevochten op de reformatie, lijkt mij zelfs kerkrechterlijk in strijd te zijn met de kardinaalseed, door Zijne Eminentie afgelegd op 25 mei 1985. Gebrek aan medewerking aan dit soort neo-liberaal gedrag, kostte eerder zijn collega aartsbisschop St. Thomas Becket van Canterbury, heiliger gedachtenis, op de dag van 11 december 1170 het leven bij de roofmoord door King Henry II of England, de graaigrage, uit op de kerkelijke bezittingen. Zijn geestelijke opvolgers, naar de schijn niet van neo-liberalistisch denken gespeend, het huidige parochiebestuur van Oldenzaals 5 kerken, lijken mij evenveel binding te hebben met het gevoel van het gelovig volk aan de basis, als het CDA-bobodom, (dat heel vroeger, heel lang geleden, bijna voor Christus, zo lang geleden, leefde onder het motto: Een mens leeft niet van brood alleen) met haar wel christelijk en mededogend denkende achterban op gemeenteniveau, waarvan een deel van hun onderdanen helaas gedwongen leeft, als weleer de arme Lazarus, eertijds van de kruimels, nu van de broodbanken. Dit terzijde. Maar de Stichting Plechelmus zal zich, begrijp ik, net als St. Paulus zonodig op Rome beroepen. Goed zo! Maar hopelijk is het niet nodig. Ik hoop, dat de kardinaal de beslissing om de St. Plechelmus open te laten, snel neemt, en niet overlaat aan zijn opvolger door de beslissing over 26 november a.s. heen te tillen. Een positieve beslissing zou zijnerzijds een mooi afscheidscadeau zijn aan katholiek Nederland. Alhoewel, als Mgr. Muskens zijn opvolger wordt … Iemand die in Rome een tot ruïne vervallen kerk restaureert, kan de Plechelmus in eigen land toch niet tot een (geestelijke) ruïne laten vervallen. Dat kan hij niet maken. Vol verwachting klopt ons hart.

Ten slotte enige tips:
1. Organiseer bijvoorbeeld over 50 dagen vanuit het hele land op derde Pinksterdag 6 juni a.s. bedevaartstochten naar Echternach, alwaar de jaarlijkse bedevaart met springprocessie gehouden wordt rond het graf van aartsbisschop Willibrord, de apostel van Nederland. Op het bordes staan altijd wel Nederlandse en andere bisschoppen en andere bobo's. Als u wilt begrijpen, wat ik bedoel. (Men - wie, o wie - zou heel wat uit te leggen hebben.) Toegestane spandoeken, ook op het St. Pietersplein mogen spandoeken: 'Sint Willibrord, de kerk van uw leerling St. Plechelmus wordt bedreigt'. 'Sint Willibrord, bid voor het behoud van onze St. Plechelmus'. Toch netjes, nietwaar? Misschien zelfs dat 'Sint Willibrord, bid dat Adrianus uw waardige opvolger mag blijven', mag. Of is dat te cabaretesk, Herman, of te veel op de man, site-bestuurder?
2. Richt een steunfonds op, nevenstichtingen: Bijdrage 'Stichting: Voorkom toekomstig herstel St. Plechelmus'. Of: 'Stichting geestelijk parochiaan van de Plechelmus'. Geef b.v. het recht vanuit deze kerk begraven (of gecremeerd) te worden. Heel de begrafeniswereld zal op zijn kop staan!! Er komt wellicht geld genoeg bij elkaar, om daarvan ook een emeritus of oud missionaris als beneficiant te onderhouden. Zoiets à la: herstel de Kerk der Friezen in Rome. Toentertijd gestart door de tegenwoordige bisschop van Breda, T. Muskens. Maar bedenk wel immer: het 'penningske' van de weduwe is altijd meer waard dat het 1000 ? biljet van de nazaten van Scroodge. Al telt dat lekker aan. Maar ik ben niet van de Vereniging Voor Dreuzels.
3. Organiseer eens per jaar een Romaanse kerkendag. Begin met een of twee en breid dat langzaam uit, Naar analogie van voorheen helaas wijlen Kerkenpad, of de huidige museaweekends, of monumentendagen. Onbekend maakt immers onbemind.
4. Organiseer eens per jaar een Basiliekendag. Idem. Begin met de Plechelmusbasilieken. Gemiste kans helaas gisteren: Oldenzaal (Twente) had met een spandoek ginds tussen de wit gele bloemen moeten staan. Tussen die andere spandoeken. Wereldwijde bekendheid gemist op die manier. Sorry, te laat aan gedacht. Maar misschien krijgen we een herkansing met Pasen 2007.

Jan Verhoeven, emeritus-pastoor - Deurne

Martelaar voor Plechelmus
Oal'n griez'n
ze leyt oe daal
de deurn bint hoast dicht
bin ie a zwicht?
Is dit oen loan?
wat kow doon?
de leu wilt ze d'ran?
hoe goaj vedan?
steen voor steen
ik wil oe om'n nek
As ie goat, goa'k met oe met

Johannes Plechelmus Engel - Amsterdam

Heimwee
De Plechelmus-basiliek is de kerk van Oldenzaal. De kerk is het hart van Oldenzaal, de bestaansreden van Oldenzaal, het gezicht van Oldenzaal. Het heimwee naar Oldenzaal draait om de Plechelmuskerk. Alle andere kerken zijn misschien wel ontmoetingsplaatsen, maar de Plechelmeus is "de" KERK.

Mevrouw M. Olde Dubbelink-Alink - Oldenzaal

Waarom geen cultuurtempel?
Er hoeft toch niet persé één centrale parochiekerk in Oldenzaal te zijn? Indien je de andere kerken kunt laten voortbestaan (m.u.v. de Emmauskerk) door van de Plechelmusbasiliek een soort "cultuurtempel" te maken dan zou ik daarvoor willen kiezen. Bij cultuurtempel denk ik b.v. aan voorstellingen van de Mattheus Passion, het Weihnachts-oratorium, eventueel Jesus Christ Superstar en/of andere daarvoor geschikte muziekstukken (maar absoluut geen rock of discomuziek). Daarnaast kunnen er met Kerst, Pasen en op andere hoogtijdagen feestelijke kerkdiensten worden gehouden. Ook kunnen er diverse rondleidingen en bezichtigingen op elk gewenst tijdstip worden gegeven (nu kan dit vaak niet omdat er vieringen zijn). Dit alles brengt geld in het laadje en dat is waarschijnlijk ook broodnodig om deze kerk te kunnen behouden in de staat waarin deze nu verkeerd. Hierdoor maak je van een bijzondere kerk ook iets bijzonders voor alle Oldenzalers en daarbuiten en de andere kerken varen hier waarschijnlijk nog wel bij ook!

Mevrouw G. Heuvels - Oldenzaal

Ziel weg
Ik heb tot mijn 18e in Oldenzaal gewoond en ben daarna altijd een regelmatige bezoeker geweest. De St. Plechelmus is en was beeld- en sfeerbepalend voor de stad. Als er geen erediensten meer in de kerk gehouden worden, verliest de kerk zijn ziel. Waarom kunnen de religieuze en culturele functies die een kerk altijd had en nog steeds heeft niet gecombineerd worden? Als er meer culturele evenementen gehouden moeten worden om geld op te brengen voor het onderhoud wil dat toch niet zeggen dat je er geen erediensten meer zou kunnen houden?

Stef Olmer-Poelman - Aalten

Mag niet zo zijn
De televisie uitzending "Kruispunt" waarin Herman Finkers op een onnavolgbare wijze sprak over spirtitualiteit heeft op mij een diepe indruk gemaakt .Zeven jaar ben ik dirigent van het parochiele Plechelmus-Antoniuskoor. Wanneer ik op zondag op de koorzolder sta om met het koor de klassieke kerkmuziek uit te voeren voel ik mij een bevoorrecht mens. Dit is een bijzonder gebouw. Het mag toch niet zo zijn dat aan de Plechelmusbasiliek met haar uitstraling en statuur de parochiekerkfunctie wordt ontnomen.

Nardy Goorhuis-ter Elst - Denekamp

Verbondenheid
Meer dan duizend jaar is de Plechelmus het podium voor eucharistievieringen, doop- en vormselplechtigheden, huwelijkssluitingen en uitvaartplechtigheden. En niet te vergeten: het in stilte bidden. Hier is sprake van een echte levende cultuurhistorie. Je voelt de verbondenheid van de levenden met al die overledenen welke ons in de Plechelmus zijn voorgegaan. De Plechelmus uitsluitend als podium voor concerten of andere culturele manifestaties heeft, hoe fraai ook, zijn ziel verloren. Laat dit niet gebeuren! Hoe jammer ook voor een andere, minder historische, kerk.

Gerard Nelissen - Arnhem

Geen barst
Dit is zeker weer bedacht door een "boet'n maarks'n" die en van twente en zijn diep gewortelde twents katholiek zijn geen barst snapt!!! a'j der ma ofblieft!!!

Gerard Groothuis - Lonneker

Zonder mopperen
Mensen, kijk eens wat verder dan uw neus lang is! Het is in katholiek Nederland nu zo ver gekomen dat we voor de spirituele diepgang bij de cabaretier moeten zijn en niet bij een officieel kerkbestuur of (interim-)priester! Toegegeven, het gaat hier niet om zomaar een cabaretier, maar toch. Het ontwerp en de bouw van de St.-Plechelmuskerk, vele eeuwen her, was een manifestatie van godsbewustzijn die nog altijd moeilijk over het hoofd te zien is. Echter juist het kerkbestuur, het instituut waaraan de behartiging van de belangen van deze oude kerk is opgedragen, is er blind voor. Meelijwekkend! Daarom, parochianen, koester uw basiliek en bedenk dat zij er langer zijn zal dan uw kerkbestuur en dat zij desnoods zonder mopperen betere tijden afwacht.

Gideon Bodden - Gouda

Rentmeesterstaak
Ik vind dat de Plechelmus Basiliek een grote toeristische, culturele, religieuze en zeker een grote emotionele rol in Oldenzaal vervult. Niet alleen de Parochie maar ook de gemeentelijke en provinciale overheid zouden het als hun rentmeesterstaak moeten rekenen om gezamelijk de oerfunctie van dit gewijde Godshuis met de eretitel Basiliek zeker te kunnen stellen.

Bert Dijkink - Zwolle

Alleen als allerlaatste
Het is helaas duidelijk dat er door het afnemend kerkbezoek hier en daar gebedshuizen gesloten moeten worden. Dat zal dus ook wel in Oldenzaal onontkoombar zijn. maar de laatste die aan de eredienst onttrokken mag worden is uiteraard de prachtige, eerbiedwaardige Plechelmusbalisiek. Op die plek zijn de eerste gelovigen bij elkaar gekomen, het begin van 1000 jaar geloofsgeschiedenis. Die traditie van duizend jaar geloven is er tastbaar aanwezig, ter inspiratie van de christenen van nu. Die plek moet het hart blijven van de geloofsgemeenschap in Oldenzaal en mag nooit verkwanseld worden om wille van geld of welke redenen dan ook. Laat Rome maar niet horen van de snode plannen met de Plechelmus: Het gebedshuis heeft niet voor niets de eretitel basiliek gekregen.

Frans Tervoort - Heerlen

Bezoek zal toenemen
Als belangrijk bolwerk van de katholieke kerk in Twente vind ik dat de Plechelmusparochie zijn erediensten en vieringen zou moeten houden.Een prachtig historisch gebouw zonder wekelijkse vieringen wordt al snel een soort cultureel centrum zoals het stadstheater. Het zal best moeilijk zijn om de kerk als parochiekerk te behouden, maar met alle seniorenappartementen die men aan het bouwen is in de binnenstad wordt deze weer levendiger en komen er waarschijnlijk weer meer parochianen die de diensten gaan bezoeken. Er zullen waarschijnlijk wel meerdere bronnen aangeboord moeten worden om alles financieel haalbaar te laten worden voor de toekomst. Maar met inspanning van velen die de Plechelmusbasiliek een warm hart toedragen, moet dit mijns inziens toch mogelijk zijn. Ook wij zijn In De Lutte betrokken bij een basiliek in het mooie Oldenzaal waar we af en toe een prachtige mooie dienst bij kunnen wonen.

Ria Bekke-Leferink - De Lutte

Van binnenuit
Wij zijn beide echte Plechelmuskinderen, en zoals dat in Oldenzaal heet "Ondern Plechelmus geboor'n". Het is niet te vatten, dat zoiets in Oldenzaal met onze Plechelmus zou gaan gebeuren. De Parochiekerk van onze stad, van waaruit alle andere kerken in Oldenzaal zijn opgericht. De Plechelmus is niet alleen het middelpunt van Oldenzaal, maar van heel Twente en een van de belangrijkste en oudste kerken van het Bisdom Utrecht. Onze kleinkinderen, die niet In Oldenzaal wonen, praten nu al over "onze Plechelmuskerk" en komen regelmatig even naar Plechelmus kijken. Vroeger werd de kerk van buiten aangevallen door de Franse overheersing en de beeldenstormen, maar nu wordt de kerk van binnenuit aangevallen door het eigen bisdom, en dat is vele malen erger. De Plechelmuskerk moet de centrale parochiekerk van Oldenzaal blijven!!

Dinie en Theo van Schoot - Oldenzaal

Toeval
Wil mij van harte aansluiten bij al degenen die ijveren voor behoud van deze magnifieke en historische basiliek, en wel in de functie waarvoor ze bedoeld is, en die ze zo vele eeuwen vervuld heeft, als Godshuis, voor de eredienst. Hebben wij niet onlangs nog de passage uit het Evangelie kunnen horen, waarin Jezus de sjacheraars met hun hebben en houden de voorhal van de tempel uitzwiept in verontwaardiging, en zei: Mijn huis is een huis des gebeds, maar jullie hebben er een verkoophal en rovershol van gemaakt. En de leerlingen herinnerden zich dat er van Hem geschreven stond: de ijver voor Uw huis zal mij verteren.
Enige jaren geleden speelde eenzelfde kwestie rond de Maria-Geboortekerk in Nijmegen, hoewel veel minder monumentaal, toch de parochie waarmee ik in mijn jeugd nauw verbonden was, en waaraan ik vele herinneringen had. Ik ben wel aan het bidden geslagen, maar hoorde er een hele tijd niets meer over. Maar wie schetst mijn verrassing toen in 2004 per louter 'toeval' te weten kwam dat er nu een bloeiende Parochie is! Ik wens dus de Plechelmusparochie van harte een zelfde gunstige ontwikkeling toe.

Mevrouw M.A.F. van der Staay - Bussum

Monument van vertrouwen
Uw initiatief om alles in het werk te stellen de St Plechelmusbasiliek volledig voor de eredienst te behouden, steun ik volledig! Als oud-pastor van De Lutte en Beuningen voelde ik altijd weer de verbondenheid met Gods Kerk van eeuwen als ik de Basiliek midden in Oldenzaal zag. Juist in een tijd, waarin het geloof marginaliseert in de beleving van veel mensen is de St. Plechelmus een monument van vertrouwen op de toekomst. Het heeft stormen van ongeloof, twisten in de Kerk en niet te vergeten de Reformatie doorstaan. Wat is dit monument nog als het letterlijk wordt uitgehold tot een ruimte, waar af en toe nog om pragmatische of nostalgische redenen het Offer van Christus wordt opgedragen? In plaats van een monument van vertrouwen is het dan verworden tot een teken van deze vluchtige, zakelijke tijd. Het utiliteitsdenken heeft dan weer een overwinning behaald in onze Kerk, die ik zo liefheb. Laten wij naast actie voeren ook bidden op voorspraak van Sint Plechelmus, dat deze plannen geen doorgang vinden.

De heer P.N. Tervoort, pastoor - Kilder

Geef niet op
Tijdens een familiebezoek met Pasen heb ik een dienst in St. Plechelmusbasiliek meegemaakt. Het was een indrukwekkende, mooie, zeer druk bezochte dienst. Mét Herman Finkers (uitzending van Kruispunt van zondag 26 maart j.l.) vind ik dat de St. Plechelmusbasiliek in Oldenzaal in functie moet blijven. Geef niet op, wees trots op je kerk!!!

Marie Hulsman - Voorburg

Doorslag
Naar mijn mening moet de kerk als bedehuis bewaard blijven. Bij Christus gaf geld(gebrek) ook nooit de doorslag.

De heer J.H.A.M. Goudberg - Alkmaar

In alle eeuwen
Deze basiliek hoort bij onze familie. Verleden, heden en toekomst, in alle Eeuwen.

Mevrouw D.A. Ankone-Haarler - Goor

Kortzichtig
Het zou een schande betekenen voor Oldenzaal om de Plechelmusbasiliek niet meer liturgisch te gebruiken, en meteen de kortzichtigheid en culturele barbarij van de kerkelijke instanties illustreren. Ik herinner me de geweldig inspirerende boventoonrijke akoestiek en het prachtige decorum tijdens onze concertoptredens met het gregoriaanse koor Hartkeriana. Mijn volle steun en een schietgebedje dat de Plechelmus behouden blijft voor de eredienst in Oldenzaal!

Prof. Eugeen Liven d' Abelardo, KUG Universiteit Graz (Oostenrijk), dirigent Schola Hartkeriana Amsterdam - Hilversum

Grote indruk
Alhoewel ik maar een paar keer in de basiliek ben geweest, heeft het wel zo'n grote indruk op mij gemaakt, dat ik vind dat de basiliek moet blijven. Er zijn al zoveel kerken verloren gegaan of omgebouwd tot appartementen, dat daar maar eens een eind aan moet komen. Ik wens de Stichting heel veel succes.

Hans Dekkers - Utrecht

Geen andere bestemming
De St. Plechelmusbasiliek is DE kerk van Oldenzaal. En niet bestemd voor andere doeleinden!

Mevrouw M. Wessels-Oude Groote Beverborg - Oldenzaal

Kerksluiting
Ik vind het eeuwig zonde dat zo'n kerk met zo'n historie als parochiekerk verdwijnen moet. Ik ben in die kerk gedoopt, 1e communie gedaan, H. Vormsel gekregen en de plechtige Communie. Mijn oma en opa zijn vanuit deze kerk begraven. Ik heb eerder een kerksluiting meegemaakt in Almelo, daar is de Pauluskerk gesloten maar gelukkig kregen wij een nieuwe ruimte. Deze is mooi, maar iedereen heeft het nog steeds over de oude Paulus. Zo diep zit dat nog. En dat gebeurt misschien ook met de Plechelmus. Ik wens de commissie die straks naar de kardinaal gaat alle wijsheid toe. Ik zeg dit ook namens mijn moeder.

Annette ter Ellen - Almelo

Aanval kerkbestuur wrang
Ik hoop nog steeds op een terugkeer van Herman Finkers op toneel, maar met eenzelfde kwaliteit souffleur als in de krant gaat het mis. Ook heb ik de indruk dat hij aan Alzheimer lijdt. Ik kan me twee momenten herinneren dat er in de Plechelmus dingen gebeurde waar hij bang voor zegt te zijn. Tijdens Plechelmus 1050 was er een popconcert van Venice en werd tijdens het aanbieden van een boek koffie en wijn in de toren geschonken. Beide waren georganiseerd door de stichting Plechelmus 1050. Wie zat er toen in het comité van aanbeveling van beide evenementen en was vooraf op de hoogte van alle evenementen?? Herman Finkers!! En wie was mede-organisator? Guus Goorhuis!! Wie hield mensen met koffie tegen die de kerk in wilden gaan?? Leden van het kerkbestuur. Als kerkbestuurder is het dan bijzonder wrang om door beide heren op zo'n manier aangevallen te worden.

John Vollenbroek - Oldenzaal

Bestuur niet aangevallen
De heer Vollenbroek hoeft zich niet aangevallen te voelen. De actie richt zich tegen het onafhankelijke rapport van een dekenale commissie, niet tegen het kerkbestuur. Ik weet ook niet wat de mening van het bestuur is, omdat dat nog geen uitspraak wil doen. Heb inmiddels wel een paar leden van het bestuur gesproken en we liggen gelukkig heel dicht bij elkaar. Het rapport wordt niet ten volle omarmd heb ik al wel begrepen, maar men laat zich er liever nog niet over uit. Maar aangezien komende week al een gesprek plaatsvindt tussen Bisdom en de kerkbesturen, is het goed dat er middels deze actie zichtbaar wordt wat er in ieder geval onder de bevolking leeft. Dat maakt de keuze wat makkelijker.
Verder ben ik geen mierenneuker aangaande wat wel en niet mag in een kerk, het niet-mogen interesseert me zelfs niet, het bewaren van de enorm krachtige en tegelijk kwetsbare energie die in deze basiliek hangt, en die steeds zeldzamer wordt in de westerse wereld, dat is waar het mij om te doen is. Dat betekent niet dat er nooit meer iets aards mag gebeuren. Als dat maar zijn plek weet.

Herman Finkers - Beuningen (OV)

Vol onbegrip
75 jaar geleden geboren en opgegroeid in Oldenzaal ben ik evenals velen in de stad en ver in het land, geschokt en vol onbegrip over het voornemen om onze oude Plechelmus aan de eredienst te onttrekken. Niets heeft dit onwrikbare monument in de vele eeuwen van zijn bestaan zo ernstig kunnen bedreigen. Hebben de mensen, die ons dit nu willen aandoen dan nooit, in deze monumentale ruimte de aanwezigheid gevoeld van de vele generaties die ons zijn voorgegaan en die hier tussen deze pilaren hebben gebeden, gezongen, gehuild, gedankt en vaak ook nog begraven zijn? Hebben ze in de nachtmis wel eens tussen de mensen gestaan, als het 'Een kinderlied so lovelyck' door de basiliek klinkt en, in een traditie van eeuwen, de verbondenheid hiermee ervaren? Wat moet ik nog zeggen? Het is nog niet te laat. Luister nog eens naar Herman Finkers en vele anderen die hun gevoelens beter kunnen verwoorden dan ik.

De heer J.G.A. Pijnappel - Hengelo (O)

Absurd
De Plechelmuskerk is een begrip in Oldenzaal en dat moet natuurlijk zo blijven. De basiliek is het aanzicht van Oldenzaal. Het is een geweldig gezicht als je van omliggende plaatsen/dorpen aan komt rijden en het eerste wat je ziet is; precies de Plechelmusbasiliek. Dat is dan dus DE KERK van Oldenzaal. Daar kan gewoon geen discussie over bestaan.

Ineke Siero-Keizers - Wijchen-Oldenzaal

Goed initiatief
Dit is een heel goed inititatief ! Hulde daarvoor ! Ik dacht even: het zal wel om geld gaan. Ik herinner me nog dat bij pastoor Van Burgsteden (in de jaren 60) geld vaak hét centrale thema in de preek was. Maar als ik dan lees dat de Antoniuskerk duurder is in exploitatie, dan gaat bij mij het licht even uit. Net als Herman Finkers kan ik me niet voorstellen dat ik men straks gezellig koffie of een borrel staat te drinken in de Plechelmuskerk. Zit er nog wel iemand met gezond verstand in het dekenaat, vraag ik me af.

Wim Vogelaar - Amsterdam

Groot verleden
Beste katholieken, hou de Plechelmus open! Een groot verleden is een plicht voor de toekomst (Wallis). Verlang geen toekomst die de banden met het verleden verbreekt (G. Eliot).

De heer F.R.P.M. Miedema - Schalkhaar

Niet weggooien
Ik ga trouwen met een Oldenzaalse man, hij en zijn broer hebben een jeugd vol met herinneringen aan Oldenzaal en dan met name De Plechelmus. Ik heb er mijn schoonmoeder begraven en we hebben de kerk uitgebreid bekeken en bewonderd. Ik kan nauwelijks geloven dat Oldenzaal haar meer dan duizend jaar geschiedenis van dit Godshuis weggooit. Ik ken de stad en heb de verhalen gehoord. Mij lijkt dat we er alles aan moeten doen om het hart van Oldenzaal dat zich duidelijk in de Plechelmus bevind te laten kloppen en vibreren met mis en gezang. Laat nu in Godsnaam de Plechelmus zijn wat ie al heel lang is een huis waarin je troost, pracht en gebed kunt vinden.

Mevrouw M. van Loon - Maassluis

Thuis komen
Wij steunen de stichting, die de Plechelmusbasiliek wil behouden als ruimte waar de Eucharistie gevierd kan worden. Anders haal je het hart uit Oldenzaal en zelfs heel Twente. De basiliek heeft voor ons ook emotionele waarde: we zijn er getrouwd en onze oudste zoon is er gedoopt. En met Kerstmis komen we nog steeds graag vanuit onze woonplaats naar de Plechelmus voor de viering van de Nachtmis; dat voelt telkens als een thuis komen. Succes met de actie.

Ans en Wim Standaart - Hoogeveen

Gevolgen
Plechelmus is de patroonheilige van Oldenzaal. Hij maakt deel uit van de Oldenzaalse identiteit. Voor Hem ga je toch geen deuren sluiten. Ja, het aantal kerkgangers neemt drastisch af. Maar als ik zie dat een priester in het Vaticaan de mis opdraagt in een kapel, waarin alleen hij aanwezig is, dan moet toch mogelijk zijn voor een kleine groep mensen, de eredienst te bewaren. Bedenk besturen dat wat jullie nu willen, gevolgen heeft voor de toekomst. De jaren, dat het kerkbezoek weer toe zal nemen, komen heus wel. Voor iedereen, voel de sfeer in de Plechelmusbasiliek, zoals Herman die beschrijft.

Karla Wichgers - Enschede

Creativiteit
Laat de jongeren van Oldenzaal nou eens creatief omgaan met het gebouw waar de kerkgemeenschap een thuis heeft. Dan komt het best in orde, want ik geloof in deze heilige kerk.

Ben Engelbertink - Delft

Onderhoud het geloof
Het pleidooi van Herman Finkers op de tv was aangrijpend. Ik gun alle gelovigen dat deze basiliek voor de eredienst behouden blijft. Echter, evenals het geloof vergt dit historisch gebouw van tijd tot tijd enig onderhoud. Ik wens de verantwoordelijke instanties wijsheid toe in het nemen van een beslissing over de toekomst van de basiliek. Ook als de kerk in de nabije toekomst een andere waardige functie zal gaan vervullen in de Oldenzaalse gemeenschap, dan is de hoop nog niet verloren dat er ooit in de toekomst weer voldoende gelovigen zullen zijn die de basiliek weer kunnen gaan gebruiken en onderhouden. Misschien moeten we eerst eens wat extra onderhoud besteden aan ons geloof. Dan komt alles wel weer goed. En de basiliek overleeft het wel.

De heer F.G.M. Metsemakers - Dronten

Verontwaardiging
Mijn verontwaardiging moest ik even laten zakken, maar nu is het tijd voor een reactie. Ik begrijp niets van het plan om de Plechelmusbasiliek multifunctioneel te gaan gebruiken. Je offert een 1000-jarig godshuis toch niet op aan de onkerkelijke waan van de dag!!! Laat alles in dit geval bljven zoals het is, met wierook en Gregoriaans en over 100 jaar is iedereen daar nog blij om en prijst men het kerkbestuur om zijn wijze beslissing!

Mevrouw G.M.B. Kooiker-Pouwels - Amersfoort (voorheen Oldenzaal)

Onbespreekbaar
Wat brengt alleen al een voorstel, om de Plechelmuskerk ook voor andere doeleinden te gebruiken een enorme weerstand in Oldenzaal en ver daar buiten. En terecht. Dat er misschien te veel kerken zijn, met de daardoor te hoge financiele kosten daar kan ik nog inkomen in deze tijd, maar door zijn pracht en praal en staat van dienst is het onbespreekbaar de Plechelmus daarin te betrekken. Bijzonder vond ik de uitzending van Herman Finkers in de Plechelmusbasiliek.

Sjef Muller - Oldenzaal

Bezin eer ge besluit
Met stomheid geslagen. Als oud-Oldenzaler, geboren onder de schaduw van de Plechelmus (Steenstraat), er gedoopt, de eerste en plechtige communnie gedaan, er gevormd, aan de voet van de toren gespeeld, de muren van de Basiliek gebruikt als voetbaldoel, mijn ouders vanuit de Plechelmus begraven, was en ben ik met stomheid geslagen over de onbezonnenheid van het kerkbestuur om Plechelmus zijn huis en de Plechelmusstad haar religieuze hart te ontnemen. Een onzalige gedachte om de oudste parochiekerk van Oldenzaal en van het Bisdom van zijn religieuze functies te ontdoen. Meer dan 1000 jaar geschiedenis opofferen voor cijfers die gewoon weggecijferd kunnen worden door andere cijfers. Een stadskerk, de Basiliek, inruilen voor een neogotisch gebouw waarvan er 13 in een dozijn gaan is het miskennen van de echte waarde van de Plechelmus, niet alleen vanuit religieus oogpunt maar ook vanuit historie, monumentenzorg, erfgoed besef, kunst- en cultuurbesef. En het is een regelrechte klap in het gezicht van de Oldenzalers, de bewoners van de Plechelmusstad. Naast boeskoolstad is Oldenzaal ook Plechelmusstad. Wat gaat er met het fantastisch carillon gebeuren? Zullen in de kerstnacht de midwinterhoorns niet meerklinken vanaf de toren tussen het feestelijk gebeier van de machtige klokken? Zal het Bätzorgel voorgoed zwijgen? Kerkbestuur, bezint eer ge besluit.

De heer drs. G.W.A.M. Rikhof, musicoloog, extern adviseur kunst- en cultuur, oud-cultureel ambtenaar gemeente Oldenzaal - Maassluis

Vaste waarde
Wat een raar verhaal is dit nu weer. Is de vernieuwingsdrang nu ook in Twente doorgedrongen? Mijn vader heeft zijn jeugd onder de olde grieze doorgebracht en de Plechelmus was hem zeer dierbaar toen hij het afgelopen jaar ziek werd en zijn einde voelde naderen is hij nog een keer op bedevaart geweest vanuit zijn woonplaats Delft en toen ik eind januari hem vertelde dat ik een dag naar Oldenzaal ging vroeg hij nog of ik een kaarsje voor hem op wilde steken, wat overigens niet lukte want alle deuren zaten potdicht terwijl het toch zondag was. Zijn rouwkaart droeg een zelf getekende afbeelding van de Plechelmus. Het is maar goed dat hij van deze plannen niets heeft afgeweten. Want ondanks dat mijn vader niet actief katholiek meer was, was de Plechelmus een van de vaste waarden van de oude traditie waar hij zich nog altijd verbonden mee voelde. Het gaat dus om veel meer dan een parochie kerk. Veel succes met jullie actie tot behoud vanuit Delft.

Emiel Kistemaker - Delft

Geen discussie
Ondersteun van harte het initiatief om de Plechelmus open te houden. Zou eigenlijk helemaal geen discussiepunt moeten zijn.

Gerard Korf - Enschede
Terug