Eerder ontvangen reacties - pagina 12

Vanuit het hart
Een treurniswekkende afspiegeling van de innerlijke verschraling in onze maatschappij. De keuze behept het welzijn van de uiterlijke noodzakelijkheden, terwijl onze innerlijke rijkdommen slechts dan worden opgemerkt en gewaardeerd als zij verdwenen zijn. Laat het niet zover komen! De goede, vredehebbende intensie van alle zielen die zijn voorgegaan in deze bijzondere plaats verdienen een voortbestaan. Ons cultuurgoed dient beschermd te worden en het wordt tijd dat men gaat inzien dat de voortgang en de veranderingen niet liggen in de materiële zaken alleen, maar vooral en juist in datgene wat men vanuit het hart ooit gebouwd heeft.

Jacqueline van der Zee - Utrecht

Referendum
Terugblikkend op het voorwoord van burgemeester Backhuijs in het burgerjaarverslag 2005 (herinnert u zich nog het referendum toen u voor of tegen mocht stemmen tegen de Europese Grondwet) lijkt het mij zinvol dat de commissie en het kerkbestuur ook in deze de bevolking laten beslissen. En laat hij of zij tevens bepalen waar men parochiaan wil zijn. Eenieder mag toch ook immers zelf bepalen van welke vereniging men lid wil zijn. Ik moet er niet aan denken dat we de Plechelmus gelijk de Grote kerk in Enschede gaan gebruiken als feesttent.

Frans Vogelzang - Oldenzaal

Misdaad
Hoe is het mogelijk om lands erfgoed aan de dijk te zetten? Deze mensen weten absoluut niet wat zij ten gronde brengen - en moeten kosten wat het kost dit plan onderste boven gooien. Het is 'n grote misdaad om dit monument aan de kant te plaatsen. Hiervan uit Australie wens ik jullie veel succes met deze grote strijd.

Clary Verbunt - Melbourne (Australië)

Uitspraak
Geen domme dingen doen die nooit meer te corrigeren zijn. Geld en mankracht spelen een rol. Twentenaren zelf zullen bv. via stichting bisdom moeten helpen. Waar een wil is is een weg. Maar men moet wel ècht willen. Als katholieken een Godslamp, die meer dan duizend jaar heeft gebrand, willen laten voortbranden moeten ze voor de toekomstige katholieken een uitspraak doen. Dit laatste geldt ook voor het bisdom.

De heer R.Th.M. van den Broek - Amsterdam

Foto
Ik woon al jaren in den vreemde. Ben gedoopt en getrouwd in deze kerk. De foto van den Ole grieze hangt nog steeds in onze kamer. De Plechelmus mag niet gesloten worden

Jozef Herman Bulte, Zoon van Jans van Scholtendiek - Raalte

Op zoek
Het was oktober 2005. Een groep van 12 buitenlandse bezoekers uit Barcelona, Madrid, Sicilië en de Lofoten. Zondagochtend een rondleiding o.l.v Jan Velers. Bij binnenkomst direct een devote sfeer. De uitstraling van de basiliek was ook voor niet katholieken in het gezelschap alsof er een eredienst, een mis plaatsvond. Laat deze kerk een middelpunt vormen voor de Twentse geloofsgemeenschap. Een centrale plaats voor mensen die op zoek zijn naar de zin van het leven.

Albert Groot Rouwen - Hengelo

Voelbaar
Deze kerk moet toch echt het middelpunt van het religieuze leven van Oldenzaal blijven. Jarenlang heb ik alleen de buitenkant van de kerk gezien. Dit jaar was ik voor het eerst binnen en was onder de indruk van de sacrale sfeer die me overviel in deze kerk. Trots was ik dat dit een katholieke kerk is, al eeuwenlang. De Plechelmusbasiliek moet de enige parochiekerk blijven of worden van Oldenzaal. Al die jaren van gebed voel je bijna als je binnen haar muren bent. Heel belangrijk, zeker in deze tijd. Ik wens u alle succes om te slagen in uw streven om de Plechelmusbasiliek als parochiekerk te behouden voor Oldenzaal.

Henny E. Zuiderwijk-van der Linden - Delft

Moederkerk
Als historica steekt het mij altijd wanneer mensen op onbezonnen wijze hun tradities te grabbel gooien. Men lijkt soms niet te beseffen dat tradities belangrijk zijn om de toekomst vorm te geven. Hoe moeten wij zonder tradities onze kinderen uitleggen hoe ze moeten leven en waarom? Dit geldt in nog sterkere mate voor religieuze tradities. Religie is bij uitstek een domein waarop mensen worden opgenomen in een traditie die voor hun geboorte al bestond en die verder leeft na hun dood. Niet dat er daarom helemaal niets aan tradities zou mogen veranderen: een traditie moet juist blijven leven, zodat mensen in haar kunnen leven. Vorig jaar heb ik in het kader van mijn studie een werkstuk gemaakt over het ontstaan en de geschiedenis van de Plechelmuskerken in Twente. De basiliek in Oldenzaal speelt daarin natuurlijk een hoofdrol. De kerk van Oldenzaal was de moederkerk voor alle andere Plechelmuskerken, en eigenlijk voor alle kerken in de regio. Nadat Plechelmus in de achtste eeuw de Twentenaren had gekerstend en een kerkje gesticht had in Oldenzaal, heeft het Christendom zich verbreid in de regio. Toen na de Reformatie de kerk van Oldenzaal aan de protestanten werd toegewezen en het katholicisme verboden werd, stichtte men illegale schuilkerken die men noemde naar de moederkerk: Plechelmus. In de negentiende eeuw kregen de katholieken de kerk van Oldenzaal terug en werden de tradities in ere hersteld. Aan die tradities was men immers gehecht gebleven. En dat is men nog steeds. Daarom: de Reformatie kreeg de Plechelmus niet klein, laat dat nu ook niet gebeuren door zoiets futiels als een beslissing van een parochiebestuur. We hebben de tradities immers nodig. Hoe moeten we anders aan onze kinderen uitleggen wat we in het leven belangrijk vinden?

Camille Creyghton (studente geschiedenis en filosofie) - Leuven (België)

Plechelmus, bid voor ons
Na meer dan 1000 reacties op deze site, waarin alle argumenten aan de orde geweest zijn, kan ik alleen maar hopen, dat degenen die de beslissing moeten nemen de kerkhistorische functie van de Plechelmus zwaar zullen meewegen. Waarom zou de basiliek niet de parochiekerk van de binnenstad kunnen zijn, als de parochianen van de Antoniuskerk (met veel pijn in hun hart) zich zouden aansluiten en er ook een hechte parochie van zouden helpen maken? Nu, vlak voor het begin van het actieweekend, hoop ik dat er zoveel mogelijk Oldenzalers hun handtekening zullen zetten. O Plechelmus, bid voor ons, Heilige Vader, zegen ons!

Dora Borghuis-Stuldreher - Oldenzaal

Nog vóór Pasen
Onbegrijpelijk dat spiritueel en architectonisch erfgoed zo dreigt te worden verkwanseld, nota bene door het dekenaat. God verhoede dat de "multifunctionele" geest gaat waaien! Naast de geweldige actie die jullie al voeren nog een suggestie: passie = lijdensmuziek blijven spelen zo nodig ook na Pasen. Maar natuurlijk moet de kerk vóór Pasen gered zijn!

Anne-Marie Raat - Amersfoort

Eeuwenoude heiligheid
Hoe is het in Gods Vredesnaam mogelijk, dat uitgerekend de eigen dekenale en parochie-beheerders een thuishaven als deze, die bijna zo oud is als de weg naar Rome, "berekenend" om willen vormen tot een hal vol museale kunst en feestgedruis. Waar gaat de eigen kerkkunst dan naar toe? Het Catharijne Convent? Mooie openingstentoonstelling van de zomer? Voor het vernieuwde museum? Vieren doe je in de Plechelmusbasiliek de Mis, je huwelijk, de doop van je kinderen. Hun eerste en hun plechtige communie, hun vormsel. Afscheid nemen doe je er van geliefden die hun leven hier voltooiden. Hier leer je rusten en berusten. Stil ben je er voor en in deze tijd. Zelfs met scepsis over het waarheidsgehalte van het Paasverhaal. Dan nog hangt de eeuwenoude heiligheid tussen de pilaren van dit toevluchtsoord als het "lumen christi" er volgende week weer klinkt. Dat licht maakt volgende week weer indrukwekkend stap vor stap zichtbaar waar het in het leven echt om gaat. Stil ben je in de basiliek om even op adem te komen. Om het snelle leven te ontvluchten en je eigen ritme te hervinden. Tranen pleng je er, of ze biggelen maar wat. Kaarsjes branden er voor evenzovele diepgewortelde wensen. Van allemaal heel gewone mensen. Waar is dit Godshuis anders voor? Hebben de huidige kerkvaders dan geen enkel historisch besef in relatie tot hun taak. Is dit niet de plek bij uitstek waar mensen weer "heel" kunnen worden. Heilig? Al 13 eeuwen lang? Het civiele recht kent de plicht je over bepaalde zaken "te ontfermen" zoals het een goed huisvader betaamt. Kerkvaders: u hebt de plicht u over deze Basiliek te ontfermen, zoals het goede kerkvaders betaamt. Dit is een plek om heilig te laten, opdat zijn bezoekers er "heilig", "heel" kunnen worden. Een effenender en verheffender plek dan deze is toch nauwelijks te bedenken. Neem een voorbeeld aan de kathedraal van Den Bosch. Aan de St. Servaes van Maasticht. Laat ons een paar plaatsjes houden in dit land, waar we ons terug kunnen trekken en ons kunnen laven aan de voelbare helende kracht die hangt tussen de gewelven. In deze basiliek al 13 eeuwen lang. Persevera!

Stéphanie Janssen - Neder Betuwe

Geen museum
Uit eerbied voor onze voorouders en in het belang van het behoud van onze christelijke Nederlandse cultuur ondersteun ik van harte uw inzet tot behoud van de St. Plechelmus-basiliek. Dit kostbare stuk nationaal patrimonium moet voor de eredienst behouden blijven en geen museale bestemming krijgen!

Rudolph H. Deyl - St. Couat d'Aude (Frankrijk)

Man en macht
In de archeologie is het bekend dat heiligdommen gebouwd werden op een nog ouder heiligdom. Door de eeuwen heen. Israel is er vol mee. De plaatsen worden met de grootste zorg bewaard. Nederland heeft niet zo veel oudheden. En zeker geen overvloed aan 'heilige plaatsen'. Wat is eigenlijk een "heilige plaats"? Daar waar een kerk op een oude kerk gebouwd is! Man en macht zullen ingezet moeten worden om deze basiliek, deze 'heilige plaats', voor het nageslacht te bewaren!

Mevrouw G.T.D. Damen - Jeruzalem (Israel)

Oldenzaals gedicht 2006- Overweging van een oud-Oldenzaler

Beste Sint Plechelmus
mag ik u eens wat vragen?
Waar waren al die mensen
tijdens de oorlogsdagen?

In drommen gingen zij te kerk
uit angst en om bescherming
In devotie en gebed
baden zij om ontferming

Nu, na meer dan duizend jaar,
dreigt sluiting van uw deuren
Oldenzaal 2006...
laat u dit maar gebeuren?

Tony Jochem - Weerselo

In vief minuten
Oale griese kaark, onze Kaark waor ik in duept bin, mien eerste H Communie heb doan, mien Plechtig Aném heb doan. Doar wilt ze ne arena van maken!! Das toch nig te gleum, dat kan nig woar we'n. Wel hef dat te beslissen, zeker wear ene déé hier nig oet de stad ko'mp, of nig onder den oalen griesen geboorn is. Aanders woln ze de gééls nig oawer hebn. En dan nog wat, vrogger to'n wie nog de Katechismus learn, doar ston in (nig dat ik zo vrom bin) mear doar ston dan wa in oawer ne klèène zönde, en ök oawer ne doodzönde. Me'r leu déé dat besloet wilt némn, het is nog net gene doodzönde me'r wa héél kot bie. Doarum wol ik oe zegn denk toch is eerns gòòd noa, watte leu vrogger 'n paar hönderd joar oawer bouwt hebt Um oons le'm heer te deen. Dat wil ie efkes in vief minuten ongedoan maken, gebroek oe verstaand, en aj dat nig mear hebt da wil ik oe wa noar De'mter brengn, köj doar mischien wa ne arena bouwn. Me'r van disse kaark, dèè alle mear broekt mag wón woare veur bouwt is, doar blief ie van of, DÉÉ IS VAN OONS!

Frans van Benthem - Oldenzaal

Opa
Ik vind dat de kerk van mijn opa en oma moet blijven. Mijn opa geeft rondleidingen en ik wil nog wel mee kunnen!

Yente Morsink (12 jaar) - Nijverdal

Eeuwige plek
Gebouwen als de Plechelmus in Oldenzaal zijn niet alleen interessant uit cultuurhistorisch oogpunt. Natuurlijk, het is een geweldig brok zeer oude architektuur. Maar het is vooral belangrijk als plek waarin tientallen generaties mensen hun lief en leed hebben gedeeld met elkaar. Een centrale plek in de harten en hoofden van duizenden en duizenden gelovigen, die er om troost, bemoediging en dankzegging naar toe gekomen zijn. Om te dopen, te trouwen, te begraven. De eeuwenoude stenen zijn doordrenkt met wat al die mensen daar beleefd hebben. En wat is er mooier om, terwijl je jezelf zo bewust bent van het tijdelijke en alledaagse, midden in jouw stad zo'n tijdloze en welhaast eeuwige plek te hebben waar je naar toe kunt. Om stil te zijn, om het uit te zingen, te bidden, een beetje deelgenoot van de eeuwgheid te worden.

Wouter van Belle - Utrecht

Staat te wachten
Vanaf 1 juli 1977 woon ik in Oldenzaal. Vanaf de eerste dag dat ik er kwam wonen werd het me al snel duidelijk dat "de Plechelmus" een zeer belangrijke rol speelt in Oldenzaal. In al die jaren dat ik hier nu woon, is mijn respect voor de Plechelmus alleen maar toegenomen. En dan wordt plots gesproken over de functie die onze eeuwenoude Plechelmus in de toekomst moet krijgen? Gaan we hem afdanken en met de VUT sturen? Ik werk momenteel buiten de stad. Elke dag als ik de stad verlaat zie ik in mijn achteruitkijkspiegel de toren. 's Avonds wanneer ik weer huiswaarts keer staat hij me al op me te wachten. Ik zie hem al vanuit de verte. Het geeft een goed gevoel om dan weer onder de rook van "den oalen griezen" te zijn. Graag wil ik dat dit zo kan blijven en wel in zijn al oude waardigheid.!

Jan Zuidersma - Oldenzaal

Alle parochies
Mijn antwoord is ondubbelzinnig: Ja. Ik ben van mening dat alle parochies en haar parochianen uit Oldenzaal hieraan moeten meewerken. De basiliek ontstijgt het niveau van een gewone parochiekerk. Daar moet dan ook consequent naar worden gehandeld. Alle parochies in Oldenzaal moeten zich hierop aangesproken willen voelen en daar uitdrukking aan geven.

Theo Hampsink - Oldenzaal

Verwend
Het is jammer dat deze kerk niet beschikbaar blijft voor de katholieke erediensten. Laat men dan één van de andere kerken sluiten. Niet dat, dat geen pijn doet, maar deze kerk is de hoofdkerk van Oldenzaal. Moeten de katholieke gelovigen dan zo verwend blijven als ze altijd geweest zijn? Dat de kerk altijd dicht bij hen in de buurt gebouwd moest worden? Men mag er toch wel iets voor doen, d.w.z. stap op de fiets of pak de auto en ga naar de Plechelmus kerken en wordt parochiaan van deze kerk. Dan krijgt de Plechelmus via de "nieuwe parochianen" ook meer geld binnen voor onderhoud, en blijft deze behouden voor de eredienst.

De heer J.R ter Horst - Hengelo (OV)

Twentse spreuk
Volgens mij is hier een (oude) twentse spreuk van toepassing: "As de zun en de moan oagen wadd'n zol 'n hemmel schel zéén".

Trea Harperink-Oude Nijhuis - Tubbergen

Bijdrage kosten
Ik zou alle inwoners van Oldenzaal en omstreken erop willen wijzen dat de leiding van de kerk niet het probleem is; zij zouden het liefst er kerken bij willen bouwen. Het echte probleem is naar mijn mening dat de gelovigen te weinig met hun kerk bezig zijn en met zekerheid te weinig bijdragen aan de kosten. In dit opzicht kan de kerk leren van de islam, die aan aanhang wint. In het comité van aanbeveling zijn veel welvarende prominenten opgenomen die een aanzet kunnen geven. Ik volg dan zeker.

De heer W. Seffelaar - Oldenzaal

Aantal kerkgangers
De Plechelmus is niet zomaar een kerk. Als trouwe kerkganger is het mij opgevallen dat de wisseldienst van de Plechelmuskerk en de Antoniuskerk heeft uitgewezen dat het aantal bezoekers in de Plechelmus vele malen groter is dan wanneer de mis in de Antoniuskerk wordt gehouden. In februari zaten er in de Antoniuskerk elke zondag slechts enkele bezoekers, terwijl in maart elke dienst in de Plechelmuskerk bomvol zat. Niet zo verwonderlijk, de Plechelmus heeft meer uitstraling, en een heel groot probleem is de toegankelijkheid van de Antoniuskerk, parkeren is daar bijna onmogelijk, en zodra de Lyceumpoort bewoond wordt zal het probleem alleen maar groter worden. Met het ouder worden van de kerkganger wordt het gebruik van de auto intensiever, zelf neem ik de auto ook altijd mee bij slecht weer. Dus als men nog bezoekers in de kerk wil houden zullen ze voor de Plechelmus moeten kiezen met zijn ruime parkeerplaats, anders zitten ze straks met 10 man in de kerk op zondag.

Antonius Plechelmus Maria van der Meché - Oldenzaal

Weghalen mag niet
My reaction against changing the church into something else. a) I refer to Gospel of John 2:13-17 b) Niemand zal Gods rijkdom veranderen aan iets anders. De kerk is voor een hele lange tijd gebruikt voor heilige mis. Het was een keer aan God geofferd, het was van Hem. Daarom, hoe kan iemand iets van Gods handen weer weghalen? Gaan wij met hem spelen dan?

Valeria Shayo, een oude verpleegster-student St. Joseph Ziekenhuis Enschede - Moshi (Tanzania)

Waardevol
Mijn geboortehuis aan de Hengelosestraat in Noord-Berghuizen bij Oldenzaal ressorteerde destijds onder de gemeente Losser. Maar afgezien van de gemeentelijke indeling behoorde ik tot een Oldenzaal gezin. Gedoopt werd ik in de Antoniuskerk. De Plechelmuskerk heeft geleidelijk ook voor mij meer betekenis gekregen. Ik ben verder blij met mijn derde voornaam Plechelmus en met de Plechelmuspenning die me bij mijn zestigste verjaardag werd uitgereikt. Met veel interesse heb ik ook gelezen over de geschiedenis van de Plechelmus. In mijn herinnering komt nu nog een kritisch artikeltje van Coen Stuldreher uit de Twentsche Courant van waarschijnlijk 1954. Graag wil ik op dit moment laten weten dat ik het heel jammer zou vinden als de Plechelmus niet langer parochiekerk zou kunnen blijven. Deze (historisch) bijzondere kerk is allereerst waardevol als liturgisch en pastoraal centrum. Natuurlijk hoeft dit niet te pleiten tegen haar bredere culturele functie. Tenslotte bezit de kerk ook een Schatkamer (kerkhistorisch museum). En is daarbij zeker ook de nodige aandacht voor zowel interkerkelijke als interreligieuze oecumene én (vredes)diaconie op haar plaats.

Gerard Lössbroek - Bergeijk

Diepe indruk
Als 12-jarige jongenssopraan van het koor der St.-Pancratiuskerk te Haaksbergen, destijds o.l.v. de roemruchte Dinant Dijkhuis, mocht ik het in 1953 meemaken, dat dit koor werd uitgenodigd om een plechtige herdenkingszitting bij gelegenheid van "100 JAAR KROMSTAF" in de Plechelmus-bsiliek op te luisteren. Onder andere Mgr. B. Alfrink (toen nog co-adjutor) was aanwezig. Dit was voor mij een fantastische belevenis, die na 53 jaar nog steeds in mijn herinnering voortleeft. Ook nadien ben ik nog vaak vanuit Haaksbergen per bus naar de Boeskoolstad gereisd om mijn orgelleraar Alphons Gaalman te beluisteren bij zijn basiliekconcerten. De basiliek heeft op mij door haar mystieke sfeer onder die eeuwenoude gewelven altijd een diepe indruk gemaakt, die ik node gemist heb bij mijn bezoeken aan andere eeuwenoude kerkgebouwen, die door de Reformatie (of anderszins) hun voormalige liturgische functie hebben verloren. De Plechelmus-basiliek mag dit noodlot niet beschoren zijn en en moet behouden blijven voor de continue, parochiële eredienst; van een gereduceerd liturgisch gebruik voor bepaalde gelegenheden kan en mag dus geen sprake zijn. Moge de "Laus Deo" ook in de toekomst in deze prachtige kerk blijven weerklinken.

Bernard Ottink - Oldenzaal

Antwoord
De St. Plechelmusbasiliek functies ontnemen is als saneren in het bedrijfsleven en beginnnen bij het hoofdgebouw. Centraler als onze Plechelmus kan geen enkele andere Parochiekerk zijn. Een kerk met uitstraling, goed bereikbaar, centraal in Oldenzaal en van verre, waar je ook vandaan komt, al te zien. Als je de trouwe kerkgangers en de wat minder trouwe bezoekers, ook zij die er over denken weer eens te gaan, de vraag zou voorleggen: Als Oldenzaal toekomstig slechts één Centrale Parochiekerk houdt, wie moet het dan worden? Ik weet het antwoord al: De St. Plechelmusbasiliek. Mijn lof en ondersteuning voor de initiatiefnemers.

Henk Leuwerink - Oldenzaal

Handen af
Ben het geheel met de stelling eens. De basiliek is vele eeuwen het middelpunt geweest voor de rk eredienst in onze regio en heeft het door zijn hoge ouderdom verdiend om voor dit doel behouden te blijven. Wat onze voorouders met grote inspanning voor ons hebben behouden, moeten we niet door een waan van de dag-beslissing voor altijd vernietigen. Heb geen probleem met een funktiewijziging van andere meer recente Oldenzaalse parochiekerken, maar handen af van onze Plechelmusbasiliek. Als kerk is hij voor mij nog steeds nummer 1.

De heer G.A. Bekke - Oldenzaal

Verloren
Niet alleen wil ik de oproep de Plechelmusbasiliek tot centrale kerk te verklaren ondersteunen - desnoods voor een groter gebied - maar de aandacht naar het monumentale gebouw eveneens uitbreiden. Al vele jaren ervaar ik dat de kerk er verloren ligt, omgeven door auto's en sfeerloze omgeving. Laat deze actie ook bijdragen aan het bewust worden omtrent de bijzonderheid van deze immatriële en matriële erfenis.

Clasina Douma, kunstcritica - Enschede

Zonder sentiment
Plechelmusbasiliek. Als oud- Oldenzaalse volg ik met veel belangstelling de ontwikkelingen rondom de binnenstadsparochies in Oldenzaal. Jaren heb ik hier als vrijwilligster gewerkt op het gebied van catechese. Zo weet ik al jaren wat zich er zoal afspeelt op het gebied van afnemende aantal gelovigen en vermindering van kerkgangers. Het logische gevolg is dan ook dat er nu keuzes moeten worden gemaakt. De keuze om één kerk te behouden voor reguliere vieringen en een ander voor speciale vieringen en andere doeleinden, waarschijnlijk de basiliek, zal weloverwogen gebeuren en tal van aspecten zullen hierbij worden bekeken. Een kerk die minder stookkosten heeft, vanuit elke hoek een goed zicht op het altaar en niet te vergeten een geweldig mooie en warme kerk zullen enkele punten zijn. De basiliek verdwijnt niet als kerk, maar krijgt een toevoegende functie waarin meer mogelijkheden zijn dan alleen vieringen. De basiliek is dus ook vaker opengesteld. Het kerkbestuur zal zeker de doeleinden van de andere activiteiten zorgvuldig bewaken. Op vele plaatsen, bijvoorbeeld oa in Nederland Deventer en in Italië Florence, gebeurt al wat nu op komst is in Oldenzaal. Ook daar zal de veranderde functie van de basiliek niet zonder slag of stoot zijn gegaan, maar de kerken zijn er zeker niet minder om geworden, je voelt daar nog de historie. Als alle personen die zich nu zo druk maken over de veranderende functie ook eens wekelijks naar de vieringen kwamen, had er nooit sprake van hoeven te zijn om nu deze beslissingen te moeten nemen. Sentiment houdt geen kerk op de been, daar is heel veel meer voor nodig. Als ik nu de namen van het comite lees, denk ik dat ieder beter op zijn eigen terrein kan blijven en niet baas moet gaan spelen op andermans terrein. Het duidelijkste voorbeeld is toch wel afgelopen zondag dat kruispunt in de basiliek heeft gefilmd zonder medeweten van het kerkbestuur. Ik vraag mij af waar ieder toch mee bezig is. Meepraten en denken is goed en belangrijk, maar we moeten de doelen niet uit het oog verliezen. Bekendheid moet geen reden zijn om de zin door te drijven en hiermee andere facetten die ertoe doen over het oog te zien. Laten we met z'n allen ons liever druk maken om de twee kerken de waardigheid te geven die ze verdienen, want daar behoort het uiteindelijk te gaan. Ik wens het kerkbestuur en het bisdom een goed en weloverwogen besluit toe, zonder sentiment maar wel met veel gevoel.

Evelyn Olde Keizer - Enschede

Slordig
Behalve dat de Plechelmus als basiliek nu en in de toekomst in gebruik moet blijven, wil ik ook een beroep doen op ons gemeenschappelijk rentmeesterschap. De generaties na ons zullen het onbegrijpelijk vinden dat wij zo slordig met onze religie en cultuur zijn omgegaan.

De heer L.H.M. van der Zwaan - Enschede

Middenstip
Je verwijdert toch ook niet de middenstip op een voetbalveld... Ik vind een vercommercialisering van de St.Plechelmus een onzinnig plan dat getuigt van minachting van de status die de kerk nu heeft.

De heer H.G.M. Hesselink - Albergen

Bakermat van het Christendom
Je zou de Plechelmusbasiliek de bakermat van het christendom in ons mooie Twente kunnen noemen. Vanuit deze kerk heeft het evangelie (blijde boodschap) van Jezus Christus ook in onze streek een plek gekregen. Eeuwen lang is in deze kerk gezongen en zo de Naam van de HERE onze God grootgemaakt. Als de Plechelmusbasiliek niet meer voor de erediensten gebruikt wordt zal de lofzang in deze kerk dus verstommen. Dit moet absoluut niet gebeuren!! "Houdt dan de lofzang gaande". (Psalm 107 : 1, berijming Liedboek voor de Kerken). Dus ook in de Plechelmusbasiliek.

Bert Veenkant - Enschede

Raar gevoel
Het zou een schande zijn wanneer onze basiliek zijn functie als centrale kerk van Oldenzaal zou gaan verliezen. Ik kan me niet ontdoen van het gevoel dat een aantal egotrippers, wiens interesses om welke redenen dan ook, meer bij de Antoniuskerk liggen dan bij een historisch besef en respect dat de Plechelmusbasiliek van Oldenzaal verdient. Deze mensen zouden een zelfde aktie kunnen starten t.g.v. de Antoniuskerk dan denk ik dat er geen discussie meer nodig zou zijn over dit thema.

Jos Loohuis - Oldenzaal

Mot blieven
Het is te gek um oaver te proaten. Ze mot den Plechelmus in zien waarde loaten. Den oalen griezen Mot de kark van Olnzel blieven.

Chris Olde Weghuis - Oldenzaal

Accu
De ene kerk is heiliger dan de andere. Het kerkbestuur geeft een typerend voorbeeld van het verval der westerse cultuur. De wereld wordt eenzijdig rationeel bekeken, uitsluitend vanuit de linkerhersenhelft. Het gevoel en diepe weten van het sacrale der wereld verdwijnt. God behoeft een huis en eeuwen lang hebben gelovigen misschien zonder het te beseffen de Plechelmus tot een godshuis geladen vanuit hun levenskracht. En dat voel je wanneer je een gewijde ruimte binnenkomt. Laten we zo'n accu behouden!

Hans Annink - Hengelo

Ziel niet uit basiliek halen
Ben in de schaduw van de Plechelmus geboren. Ben in de Plechelmus gedoopt, deed er mijn eerste communie, ontving er het vormsel, was bij het jongenskoor van Toon Borghuis, en ben er getrouwd. Wil er, over heel lang, ook mijn uitvaart "beleven". Haal de ziel niet uit onze basiliek!

De heer J.J.G.H. van Schoot - Enter

Geest in de kerk
Behoud de St. Plechelmusbasiliek en stel de kerk open zodat de mensen binnen kunnen lopen voor een moment van bezinning. Misschien zelfs met moderne aanpassingen. Afgelopen weekend ook in Spanje gezien. In Barcelona - Santa Maria del Mar - hadden ze een band met mooie rustige muziek en een groot scherm met mooie beelden van de natuur, die langzaam veranderden. Er zaten veel mensen in de kerk. Misschien is het nodig om dit te promoten, zodat meer mensen er ook werkelijk van gebruik gaan maken. Het is niet slecht om af en toe eens stil te staan bij je leven. De Plechelmusbasiliek maakt mede door de geest die in de kerk hangt dit mogelijk. Zegt het voort. We krijgen spijt dat we deze plekken van rust straks niet meer kunnen vinden. Al is het maar om een kaarsje op te steken en een gebedje te kunnen doen.

Gabrielle Snijders-Kort - Bussum

H. Antonius
In het grijze verleden waren enkele pastoors en kapelaans soms de weg kwijt. Tijdens de eind jaren 60, begin jaren 70 schaften ze diverse kerkelijke tradities en erediensten af. Dat gebeurde ook in de Plechelmuskerk in Oldenzaal. Toen ik in 1968 vanuit Enschede in Oldenzaal kwam wonen, hoorde ik van de Oldenzalers de mooie verhalen over de vroegere vieringen ter ere van Plechelmus. De toenmalige pastoor was van plan het Plechelmusfeest in zijn geheel af te schaffen. Dat zou een ramp zijn. Door allerlei perikelen in het Kerkbestuur werd ik door de pastoor gevraagd deel te nemen in het nieuwe kerkbestuur. Dat gebeurde en al gauw benaderden enkele Oldenzalers mij over het dreigende verlies van de prachtige Plechelmusvieringen. We hebben de draad weer opgepakt en het Plechelmusfeest heeft in die jaren vele belangrijke gasten gehad en een status gekregen die het verdient.
Je kunt niet ongestraft tot de conclusie komen die de commissie denkt te moeten nemen. Het is ook voor velen onbegrijpelijk. Gelukkig zit er weer een oud Enschedeër in de stichting tot behoud van etc. Misschien is de onderzoekscommissie ook de weg een beetje kwijt net als de pastoor van toen. Als mijn moeder wel eens iets kwijt was, dan sprak ze een gebedje uit om het verloren terug te vinden.
Dat wil ik bij deze ook doen en ik roep allen op zaterdag a.s. dat zelfde gebed tijdens de manifestatie te bidden: "Heilige Antonius beste vrind, geef dat ik de Plechelmus weer vindt."

Jan Wegdam - Oldenzaal

't Zal blieven
'n Plechelmus heurt bie Olnzel
dat is ja eeuw'n a zoa west
mer wat ze d'r no toch met van plan bint
dat stek mie earlik as de pest

ik kan 't hoast nig good geleuv'n
mer 't schient toch woar te wen'n
d'r bint zoa van dee "wies'n"
dee loat zich no unmeunig ken'n

dee wilt "de functie" goan veraander'n
doar ku'j ja met 't verstaand nich bie
dat kan 'n normaal mens nig zo good bevatt'n
dan he'j 't volgens mie "nig op de rie'j"

Loa'w met zien allen d'r good veur zoarg'n
dat 't zover voart nig komm'n zal
en da'w nog joaren maj't beleaven
zoa as 't was, 't is en blieven zal

Jos Pierik - Denekamp

Weg kwijt
Natuurlijk moet de Plechelmus in zijn huidige functie blijven bestaan. Zelf ervaar ik, dat het dekanale bestuur (of hoe noem je dat) volkomen de weg kwijt is. Uit ervaring weet ik ook, dat uiteindelijke beslissingen in wezen niet door de bisschop worden genomen, maar dat de heren dekens het laatste woord hebben. Ik zou daar een boek over kunnen schrijven! Om de ontmanteling van de katholieke structuur tegen te gaan, kunt u m.i. het beste dáár de druk zetten.

Johan Lefferts - Enschede

Behoud katholiek karakter
Kerken lopen leeg. Overal ontkomt men er niet aan om kerkgebouwen te sluiten. Bijtijds sluiten van kerken in de periferie kan ervoor zorgen dat er gelden vrijkomen die gebruikt kunnen worden om de Plechelmusbasiliek voor Twente te behouden... in die zin dat het heilige katholieke karakter van die kerk behouden kan blijven voor toekomstige generaties. Vele mensen zijn in het alternatieve veld der geneeskunde op zoek naar mystiek en heiligheid, respect en eerbied. Het aartsbisdom Utrecht kan de Plechelmusbasiliek gebruiken als levende bron voor eerbied, respect, stilte, heiligheid en uitdragen van de katholieke eredienst waar dagelijks de eucharistie gelezen wordt. Goddelijke wijsheid en spiritualiteit ontspringt op plaatsen waar mensen in stilte en eerbied bij elkaar komen. De Plechelmusbasiliek kan een rots zijn in de branding van deze woelige tijd, een plaats van heiligheid en spiritualiteit en wijsheid. Voor theater en popconcerten en culturele evenementen zijn betere geschikte gebouwen gebouwd.

Ton Brockhoff, arts - Nijverdal

Draait zich om
Triest. Als deze plannen doorgaan zou dit rampzalig zijn. Zoals Herman Finkers en meerdere reeds gezegd hebben, de Basiliek is de oudste kerk in de regio en doet al eeuwen dienst als plaats waar eucharistie gevierd kan worden. Als klein jongetje heb ik al kennis gemaakt met deze geweldige Kerk. Als zangertje bij het jongeskoor (olv Frans Sogtoen) heb in die tijd vele zondagen en Hoogmissen mogen zingen. Later in mijn jeug heb ik jaren als organist gespeeld op het Baetz orgel en diverse koren tijdens de zaterdagavonddiensten begeleid. Het zou ronduit schandalig zijn als dat in de toekomst niet meer mgelijk is. De Plechelmusbasiliek mag geen cultureel centrum worden waar alle respect voor het gebouw en symboliek voorgoed zal verdwijnen. Mijn Vader jarenlang promotor van de Basiliek en jongenskoor (en hiervoor pauselijk onderscheiden) zou de eerste geweest zijn die op de barricaden was gesprongen, zie deze reactie ook uit naam van hem. Hij draait zich om in zijn graf als dit plan uitgevoerd gaat worden. PS ja, inderdaad de eerste P staat voor Plechelmus.

De heer W.P.P. Kamphuis - Brummen

Waar praten we toch over
Al maanden wordt er in onze Plechelmusstad gesproken over de functie die onze eeuwenoude Plechelmusbasiliek in de toekomst moet krijgen. Wat krijgen? Het moet gewoon de parochiekerk van de binnenstadsparochie worden en blijven. Al eeuwen lang wordt de eucharistie gevierd op de heilige grond. Je vraagt je af wie hier over moet beslissen. Het kerkbestuur? Volgens mij bestaat deze voor het over grote gedeelte uit personen uit de Antoniusparochie en pastor van Breemen. Zelfs de penningmeester wordt vervangen door iemand uit de Plechelmusparochie. Hoe kan men nu kiezen voor de Antoniuskerk? Het gebouw moet voor meer dan 1.000.000,- worden opgekapt. De kerk zou meer geschikt zijn voor de vieringen. Het is een monument. En wat al niet meer. Maar voor mij geen enkele reden om voor de Antonius te kiezen. Toen in de jaren 80 de Plechelmus werd gerenoveerd onder de bezielende leiding van pastoor Johan Roelink werk het hele priesterkoor aangepast. Iedereen die in de kerk kwam vond het een openbaring. De commissie van het bisdom die de goedkeuring moest geven was zwaar onder de indruk van de verbouwing. Ik was zelf aanwezig bij dit bezoek. Dus wat nou dat de basiliek niet zo geschikt is. Er zijn op dit moment volgens mij geen extra aanpassingen nodig om de Plechelmus geschikt te maken. Al weer een reden om voor de Plechelmus te kiezen. En over een monument hoeven we al helemaal geen vergelijk te maken. Al eeuwen lang wordt er in deze basiliek het geloof beleden. Al eeuwen lang hebben onze voorouders zich hier laten dopen, trouwen en begraven. Zo hebben ze ons het geloof doorgegeven. En zo wil ik ook op mijn manier het geloof doorgeven aan mijn kinderen. En ik weet zeker velen met mij. Kijk wat Plechelmus in de tijd voor Oldenzaal heeft betekend en nog steeds voor veel mensen betekend. Kerkbestuur informeer de parochianen beter want ik weet zeker dat jullie al veel en veel langer op de hoogte zijn van de onderzoeken die nu gaande zijn. Jullie hebben volgens mij een hele tijd dingen achter gehouden die jullie eigenlijk veel eerder naar buiten hadden moeten brengen. Ik wens iedereen veel kracht toe om de goede beslissing te nemen, dus kies voor de Plechelmus want dit is de enigste oplossing die er is. En ook ik wil mij hiervoor inzetten. Zaterdag as zal ik zeker aanwezig zijn om te tekenen en de stichting te ondersteunen.

Stephan Egberink - Oldenzaal

Plek voor God
Hulde voor dit initiatief, dat ik van harte ondersteun - niet alleen 'for sentimental reasons' (mijn wieg stond op een boogscheut van de kroezeboom op de Fleringer Es), maar omdat ik vind dat de St. Plechelmus niet slechts als cultuur-historisch monument bewaard moet blijven maar als waartoe ze bestemd is: een plek waar God thuis is en waar mensen Hem kunnen vinden. Succes!

De heer N.A.L. van der Sluis, pastoor - Liempde

Verkwanselen
Het is al erg genoeg dat protestanten hun kerken verkwanselen. Kijk naar de Lange Jan in Middelburg te erg om over te praten, of de Oude Kerk in Enschede. Nee, katholieken, geef het goede voorbeeld en bewaar uw kerk voor datgene waarvoor hij bedoeld is!

Margreeth Paize - Enschede

Verbazing over commotie
Als voormalig kerkbestuurder van deze kerk en voormalig voorzitter van de Plechelmuscommissie verbaas ik mij over de commotie die is ontstaan. Het kerkbestuur geeft in overleg met andere kerkbesturen een opdracht aan een commissie een visie op hoofdlijnen te ontwikkelen m.b.t. de toekomstige benodigde kerklocaties in stad Oldenzaal.
Een gezamenlijk initiatief waarna het Kerkbestuur van de Drieëenheid kennelijk al anticipeert op beslissingen die nog genomen moeten worden. Leg je daarmee niet een bom onder de zogenaamde eenheidgedachte?
Op zijn minst merkwaardig kenbaar te gaan maken dat er mogelijk schoollokalen in deze kerk gebouwd gaan worden, terwijl de KONOT (schoolbestuur) zelf een onderzoek is gestart hoe de 3 binnenstad scholen de toekomst tegemoet gaan.
Op zich is er niets mis mee de toekomst van de gebouwen te onderzoeken. Is het echter niet zo dat we allemaal geleerd hebben dat de kerk een gemeenschap van mensen is. Dat is nu juist wat we missen in het onderzoek. Er wordt gekeken naar gebouwen, financiën en liturgie. Dat laatste is tijdens de meer dan 1000 jarige geschiedenis zo vaak veranderd dat het arrogant zou zijn de huidige liturgie als maatstaf te nemen. Aan de financiën te zien is het verstandig de Antonius ter discussie te stellen, er moet enorm in worden geïnvesteerd.
Over het gebouw zijn we het allemaal met elkaar eens. De Plechelmus moet gewoon blijven. Dat is echter te weinig. Er is in het onderzoek geen enkele vraag gesteld aan de parochianen. Wie is trouwens de parochiaan? Ikzelf zou maar wat graag weer parochiaan worden van de Plechelmus, dat mocht niet toen ik verhuisde naar de Thij. Het is toch de keuzevrijheid van de mens zelf die bepaalt waar hij lid van wordt! De leden zijn toch minstens medebepalend in het in stand houden van de diensten in een kerk. Laten we hopen dat er iemand (bijv. TC/Tubantia) een onderzoek doet naar de mens en zijn of haar eigen keuze binnen de stad Oldenzaal.
Medezeggenschap is een groot goed dat in de 20ste eeuw is opgestart. Bij elke vereniging, in elk bedrijf, in zorg en onderwijs is het draagvlak kweken voor er besluiten worden genomen een zeer belangrijk gegeven. Draagvlak voor het in stand houden van de wekelijkse erediensten in de Plechelmuskerk dat lijkt mij de oplossing en niet moeilijk. Als ik daar en bijdrage in kan leveren dan graag.
Laten we beginnen met veelvuldig deze kerk te bezoeken.

Jan Wegdam - Oldenzaal

In geval van nood
Met een Heiligdom dient men uiterst eerbiedig en zorgvuldig om te gaan. Juist in deze tijd van nivellering en vervlakking moet deze eeuwenoude ankerplaats als een rots in de Oldenzaalse branding overeind blijven. Van Herman Finkers vernam ik dat St. Plechelmus van oorsprong uit St. Odiliënberg komt. In geval van nood is de heilige natuurlijk altijd weer van harte welkom in ons Limburgse land. St. Servaas en St. Gerlach zullen hem met open armen ontvangen. Maar hij moet natuurlijk in Oldenzaal blijven, want daar "woont" hij sinds 954. Houd hem in ere!

Camille Oostwegel - Valkenburg aan de Geul

Behouden
In deze tijd, waarin het schoppen tegen heilige huisjes tot een heilig huisje is verworden, moet weer waarde gehecht worden aan dat wat mooi is. Door de functie van parochiekerk te ontrekken aan de St. Plechelmusbasiliek wordt een mooi kind met het badwater weggegooid. Een mooi gebouw met een mooie geschiedenis. Mooie franje die gezag uitstraald naar zijn omgeving en deze ontzag inboezemt. Waard om te behouden!

Nicolaas Brantjes - Groningen

Hele pastoraat op de schop
Goed dat de redactie van deze website ook de andere geluiden laat horen. Er zijn enkele Oldenzalers die een reactie hebben ingestuurd en zeggen dat het parochieleven in de Plechelmus toch al niet zoveel meer voorsteld: Dat de overige parochies veel vitaler zijn. Als jonge kerkganger (27) en pastor in opleiding, wil ik alleen maar zeggen dat het GEHELE pastoraat op de schop moet. Dus ook in Oldenzaal. De overige parochies zullen tussen nu en 10 jaar merken dat ook daar de vitaliteit afneemt. Gaan in die andere kerken dan wel veel jonge mensen wekelijks naar de kerk??? Een oproep aan iedereen die kerkelijk betrokken is in Oldenzaal: Kijk verder dan de komende 10 jaar en verder dan uw eigen parochie! Investeer in gezinnen, kinderen en jongeren. En doe dat vanuit de oude moederkerk, de Plechelmusbasiliek.

Niek Nijhuis - Oldenzaal/Vleuten

Geen andere optie
De Plechelmusbasiliek moet als parochiekerk blijven. Er is geen andere optie mogelijk.

Jos Wintels - Denekamp

Opofferen
Dat in deze tijd niet alle kerken gehandhaafd kunnen blijven is helaas een feit. Logischer lijkt het mij de nabijgelegen de St.-Antoniuskerk - alhoewel een 'monument' - op te offeren dan de monumentale St.-Plechelmius te sluiten. Het voorstel getuigt dan ook niet van enig cultureel en historisch besef.

De heer A.A.M. Warffemius - Arnhem

Merkwaardige discussie
Parochiestatus Plechelmusbasiliek: hoezo discussie? Dat de Plechelmusbasiliek überhaupt betrokken wordt bij een discussie over welke kerk de parochiekerkstatus krijgt, is bij wijze van spreken al tien stappen te ver. De Antoniuskerk wordt volgens het rapport de parochiestatus toegedacht, en de Plechelmusbasiliek krijgt een status waarvan de opstellers van het bewuste rapport zelf niet eens weten wat die inhoudt en waar de grenzen liggen. Niemand die mij kan uitleggen waarom de Plechelmus zogenaamd niet geschikt zou zijn voor het vieren van liturgie; een drogreden. Ik vind het een nogal gezochte redenering. De bedenkers ervan lijkt alles eraan gelegen om een andere gebouw - en wel de Antoniuskerk - te behouden ten koste van de Plechelmusbasiliek. Dat dit nogal kortzichtig is, kan ieder weldenkend mens nagaan. Immers, over tien of vijftien jaar moet namelijk weer besloten worden over de sluiting van andere kerkgebouwen in Oldenzaal. Trek je deze redenering door dan zou dat betekenen dat de Antoniuskerk in de toekomst de stadskerk wordt terwijl de monumentale Plechelmus daar maar staat, midden in het centrum, in de binnenstad. Het is een feit dat de Plechelmusbasiliek een monumentaal gebouw is, en zeer zeker tot in lengte van jaren zal blijven bestaan. Daarom wordt mijns inziens het paard achter de wagen gespannen door tóch naar een andere kerk te gaan die nota bene slechts een paar honderd meter verderop ligt, en ook nog eens buiten de binnenstad: hoe vreemd! Die bewuste kerk is ooit gebouwd om de toename aan kerkgangers te kunnen opvangen; die tijd is voorbij en daarmee gaat ook zijn functie verloren. Steek alle middelen dus in één gebouw, de Plechelmus, en wees trots dat er een dergelijk kerkgebouw in de stad staat dat ook nog eens actief gebruikt wordt. Zodoende ontstaat een vitale parochie (dat is toch de bedoeling?), die financieel gezond is en toekomstperspectief heeft.

Paul Goorhuis - Denekamp

Gegrepen
Ik heb in mijn jeugd heel wat uurtjes met tegenzin in de Plechelmus gezeten... niet gedacht dat ik er nog eens voor zou pleiten om de kerk de kerk te laten! Maar sommige dingen moet je gewoon niet aankomen, zoals eeuwenoude tradities. Ook als inmiddels niet-kerkelijk persoon word ik gegrepen door de sfeer van de Plechelmus als ik daar af en toe nog eens binnenstap. En bovendien willen mijn kindjes graag opa op zondag na het zingen op blijven halen bij de 'dikke toren' - nu al een begrip in de familie.

Marloes Morshuis - Nijmegen

Verlies van kracht
Hier in Hoorn zijn er ook dezelfde soort plannen om een hele oude kerk te gaan sluiten. In geen geval zou een gebouw met zoveel karakter en historie gesloten mogen worden. Ten alle tijden zouden gelovigen naar die plek moeten kunnen terugkeren om te kunnen bidden en de eucharistie te kunnen ontvangen. Al jaren komen gelovigen daar samen en we zouden deze plekken ook moeten bewaren voor volgende generaties.
Wij jongeren vinden het juist belangrijk om naar een kerk te kunnen gaan die rust, sfeer en historie heeft. Het biedt een punt van stilte in de al zo drukke wereld om ons heen. Daar kunnen we even tot rust komen om te kunnen bidden.
Een kerk die zijn functie als kerk gaat delen met andere culturele activiteiten verliest haar kracht. De kerkbanken verdwijnen dan voor koude kille stoeltjes. Veel jongeren gaan helaas niet meer naar de kerk, maar wij in de jongeren vereniging van RKJ Hoorn proberen daar verandering in te brengen door zoveel mogelijk jongeren weer warm te maken voor het geloof. Het zou bijzonder goed helpen als wij jongeren dan ook de ruimte kunnen bieden om hun geloof met volle overtuiging te beleven.
Oldenzaal, ik hoop van harte dat de St. Plechelmusbasiliek behouden kan worden en gelovigen daar iedere week de Eucharistie kunnen blijven ontvangen.

Wim Velzeboer - Hoorn
Terug