UITNODIGING

WE LUIDEN OPNIEUW DE KLOKKEN VOOR EEN PAROCHIEAVOND

De avond begint om 20 uur en zal plaatsvinden in de kapel van het Twents Carmellyceum. U kunt naar binnen via de (oude) hoofdingang aan de Lyceumstraat.

Zoals u weet willen we voor 1 oktober als Oldenzaalse kerkbesturen met een advies naar onze bisschop over de toekomst van kerk en kerkgebouwen in Oldenzaal.

Op dit moment is nog een commissie bezig om na te gaan wat de meest gewenste situatie voor Oldenzaal-Noord is. Vooral met de bewoners van de Graven-Es is er op dit moment veel te weinig contact. Die commissie is op 1 juli met haar werk klaar. In de eerste week van september komen we als besturen bijeen om te kijken of we u een gezamenlijk advies voor kunnen leggen. In de tweede of derde week van september wordt er dan weer een parochieavond belegd.

Op 28 juni willen we als bestuur van de binnenstadsparochies onze huidige ideeën aan u voorleggen en met u bespreken.

Zoals we er nu over denken willen we streven naar één Oldenzaalse parochie met één bestuur. Dat bestuur houdt zich vooral bezig met personele en financiële zaken. Daarnaast willen we een aantal actieve geloofsgemeenschappen in Oldenzaal. Het verschil met de huidige parochies zal zijn dat we het werken met territoriale grenzen loslaten. Nu bepaalt uw woonadres tot welke parochie u behoort. Straks willen we meer verscheidenheid in manieren van kerk zijn en liturgie beleven. De gelovigen zullen zich dan naar verwachting aansluiten bij die geloofsgemeenschap die hun het meeste aanspreekt.

Voor de Plechelmusbasiliek zien we naast het feit dat deze kerk onderdeel blijft uitmaken van de parochie Oldenzaal een aparte, regionale functie weggelegd. Daar zullen enerzijds vooral traditionele vieringen, zoals Gregoriaans, plaatsvinden, anderzijds zal de kerk een overkoepelende rol hebben. Zo kunt u zich bijvoorbeeld voorstellen dat de voorbereiding op het vormsel in de verschillende geloofsgemeenschappen plaats zal vinden, maar het toedienen van het vormsel zelf voor alle Oldenzaalse kinderen tegelijk in de basiliek.

We zitten in een moeilijke overgangsfase. Aan de ene kant zullen we wat op moeten geven. Een bepaalde mate van zelfstandigheid raken we misschien als parochie kwijt en ook zullen in Oldenzaal een of meer kerkgebouwen gesloten moeten worden. Maar de keuzes die nu gemaakt worden moeten vooral gericht zijn op het opnieuw vitaal maken van de kerk in Oldenzaal. Alleen het vooruitzicht op een betere toekomst voor onze kerk maakt het accepteren van veranderingen draaglijk.

We hopen dat u op 28 juni ons zult helpen en bijsturen met inspirerende gedachten en voorstellen die uiteindelijk zullen leiden tot een krachtiger katholieke Oldenzaalse kerk.

Het Bestuur van de Binnenstadsparochies
bron: Tweeklank - nr. 6 (juni/juli 2006)
Terug