UITNODIGING

OP 20 SEPTEMBER LUIDEN WEDEROM DE KLOKKEN

Wij nodigen u opnieuw uit om uw mening te horen over de toekomstvisie van het bestuur van de binnenstadsparochies en over het advies dat de Oldenzaalse kerkbesturen voor 1 oktober aan de kardinaal willen voorleggen.

We komen om 20.00 uur bijeen in de Antoniuskerk en we hopen tegen 21.30 af te sluiten. In een korte pauze is er gelegenheid voor een kopje koffie. In die pauze kunnen wij ons als kerkbestuur beraden over uw opmerkingen om daarna daarover verder met u van gedachten te wisselen.

De verschillende kerkbesturen hebben in juli/augustus hun visies aan elkaar en een onafhankelijke 3-mans commissie voorgelegd en proberen het in de eerste week van september samen eens te worden over een hopelijk unaniem uit te brengen voorstel. De resultaten van dat overleg worden door elk kerkbestuur met hun parochianen besproken. De week er op komen de kerkbesturen weer bij elkaar om uit te wisselen wat de reacties van de parochianen zijn geweest en om te beslissen welk voorstel of voorstellen op 1 oktober aan de kardinaal worden voorgelegd.

Op dit moment lopen de ideen van de diverse besturen nog uiteen. Zo heeft het bestuur van de Drie-eenheid, vr haart beurt en tegen gemaakte afspraken in, o.a. al geventileerd, dat zij vindt dat de Antoniuskerk dicht zou moeten. Wij denken dat we aan de commissie en aan onze collega-besturen een goed onderbouwde visie hebben voorgelegd. U hebt in de laatste Tweeklank al over onze standpunten, die ook op de informatieavond op 28 juni, naar voren zijn gebracht en besproken, kunnen lezen.

Wat ons verbaast is dat het bestuur van de Stichting voor behoud van de Plechelmuskerk als parochie, dat op die avond ruim vertegenwoordigd was, daar kennelijk anders over denkt en ons naar onze mening volkomen ten onrechte verwijt, om de hete brij heen te draaien en ook nog suggereert dat wij niet zouden weten wat we met de Antonius van plan zijn. Wij hebben als bestuur de verantwoordelijkheid voor beide parochies en zijn vanaf het begin van mening geweest, evenals de Co-Ko-commissie, dat beide kerken bestaansrecht hebben mits we serieus werk maken van missionering en vernieuwende activiteiten. Missionering blijkt voor sommigen een nogal moeilijk begrip te zijn, toch is dit de uitdaging waartoe we door het bisdom en dekenaat worden aangespoord.

Voor alle duidelijkheid: we hebben het de komende weken over de toekomst van alle Oldenzaalse kerken en met welke gebouwen wij het beste verder kunnen gaan. Die keuze dient vergezeld te gaan van het wikken en wegen van de argumenten van alle betrokken partijen met als gemeenschappelijk uitgangspunt: Welke kerkgebouwen kunnen het beste bijdragen in het weer laten toenemen van de belangstelling voor Gods woord in de Oldenzaalse kerkgemeenschap.

Het kerkbestuur rekent op uw komst op 20 september.

Het Bestuur van de Binnenstadsparochies
bron: Tweeklank - nr. 8 (september-oktober 2006)
Terug